2010 metų tyrimų rezultatų analizės ataskaita - Aplinkos apsaugos ...

Lycopodium clavatum 3c svorio netekimas, Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita LT 2 dalis - Visagino atominės

READ Konsorciumas Pöyry - LEIPAV ataskaita 03 27 nuo Drkši Visagino giluminio regioninio lžio zonos NAE pirmoji aikštel yraapytiksliai 1,0 km atstumu, o nuo Skirno regioninio lžio nutolusi per 5—6 km;silomose aikštelse, atliekant projektini inžinerini geologini tyrim stadijos patvirtinimo etapas gržini gržimo darbus, btina numatyti bent vieno gržiniogyl padidinti iki Upnink svitos Led posvits nuosdini uolien slgsojimo gylio,nes apie vietinio tektoninio lycopodium clavatum 3c svorio netekimas tikimyb konkreioje projektuojamo statiniovietoje galima sprsti pagal ši uolien sluoksnio kraigo absoliutin gyl šiame irgretutiniuose anksiau gržtuose gržiniuose.

Patys aktyviausi lžiai yra Drkši regiono,Anisimovi gabeno bei Skirno lžis. Su neotektoniškai aktyviomis linijinmiszonomis susij ir siauri paleožiai, kartais siekiantys beveik m gyl nuopokvarterinio paviršiaus Marcinkeviius ir kt. Ignalinos AE rajonas regioniniu mastu yra žems paviršiaus neotektoninio vertikalauskitimo srityje, kuri sudaro × km matmen ruož. Šioje srityje žems paviršiauskilimo greitis sudaro apytiksliai 2 mm per metus Hidroprojektas, Lyginant sufundamentiniu Vilniaus reperiu, Ignalinos AE pramonins teritorijos žems paviršiausregioninis kilimo greitis siekia 2,5 mm per metus.

Bendrame Ignalinos AE rajono žems paviršiaus neotektoninio vertikalaus kilimo fonel lycopodium clavatum 3c svorio netekimas lži vyksta struktrini blok diferenciniai poslinkiai. Šie poslinkiai —vertikals ir horizontals — yra matuojami rengtame geodinaminiame poligone. Vertinant Ignalinos AE pramons teritorijos seismines slygas m. Toki geodezinityrim duomenys yra vienas iš kokybini rodikli vertinant Ignalinos AE geodinaminsrizikos laipsn.

Tyrim tikslai buvo suformuluoti taip: ar Ignalinos AE rajone giluminiaitektoniniai lžiai yra aktyvs, ar tektonini lži aktyvumo sukelti žems paviršiausposlinkiai nekelia grsms kaip prarasti blogus kūno riebalus branduolins energetikos objektams, jeksploatacinei saugai.

Dabartiniams vertikaliesiems žems paviršiaus poslinkiams matuoti m. Ignalinos AE geodinamin poligonsudaro precizins niveliacijos tinklas Zakareviius,kuris apima apie km 2plot, esant Drkši ežero dubumoje ir aprpiant Ignalinos AE pramonin teritorij.

Geodeziniai preciziniai matavimai atlikti,ir metais. Vertikali žems paviršiaus poslinki matavimo duomenys grafine išraiška pateikti7.

  1. Плоский, как стол, аппарат был удивительно длинным - длиннее, чем транспортный коридор, соединяющий сферы Узла.
  2. Все расхохотались, когда, прервав прощание.
  3. Она не могла и представить ничего подобного.
  4. Svorio metimo džimas

Matavim geodinaminiame poligone rezultatai. Iš geodinaminio poligono reperi vertikali poslinki galima išaiškinti, kad poligonoteritorijoje vertikalieji žems paviršiaus judesiai yra diferencijuoti pagal blokus. Ryškiaipagal tektoninius blokus reperi poslinkiai išsiskiria pagal gilumin Drkši l. Šiaurinio ir pietinio blok tarpusavio vertikali poslinki amplitud per tyrimlaikotarp nuo iki m. Šiaurinis blokaskyla pietinio atžvilgiu. Pastebta vertikali poslinki krypties inversija — vien metmatavim ciklo duomenys rodo tam tikros vietos kilim, kit met matavimo cikloduomenys rodo toje vietoje reper pasislenkant žemyn Zakareviius, Kadangiskirtingi struktriniai teritorijos blokai apriboti gilumini tektonini lži, galima darytiprielaid, kad vyksta atskir blok posvyriai.

Matavim rezultatai liudija, kad žemspaviršiaus judesi diferenciacija Ignalinos AE rajone susijusi su tektoniniais lžiaisapribotais struktriniais blokais. Geodeziniais preciziniais matavimais nustatytiposlinkiai yra ne tik žems paviršiaus, bet ir kristalinio pamato blok diferencinivertikali judesi išraiška. Todl teigiama Voskresenskaja ir kt. Taiauabsoliuts poslinki dydžiai, sudarantys per trejus metus apie 5 mm amplitud irkaitaliojantys poslinki vektoriaus linkm, praktiškai astro mj svorio metimas nykstamai maži.

Gal btsvarbesn ši lycopodium clavatum 3c svorio netekimas poslinki tyrimo išvada yra ta, kad dviej regionini Konsorciumas Pöyry - LEIPAV ataskaita 03 27 tektonini strukt sandroje esanti Ignalinos AE pramonin teritorija, esanti netoliesenuo tektonini lži sankirtos Drkši ežere, seismingumo vertinimo aspektu yrapadidinto jautrumo zonoje.

Vertikali neotektonini žems paviršiaus poslinki intensyvum geriausiaireprezentuoja matavimai, atlikti pirmojoje aikštelje atskiruose stebjimo taškuose. Matavim cikl duomenys rodo esant vieno taško nuoseklaus kilimo tendencij. Kilimoamplitud sudaro apie plius du milimetrus per — m. Kito taškovertikali poslinki inversijos nustatytos — m. Tokios absoliutins išmatuot poslinkiskaitmenins verts liudija, kad pirmoji aikštel nra aktyvi tektonini lži zonoje, ožems paviršiaus diferencijuot nykstamai mažos amplituds kilim sukeliageodinaminiai procesai, vykstantys gretimame Drkšilinkio grabene.

Pastaraisiais metais užbaigtas ir Ignalinos AE rajono žems paviršiaus horizontalidiferencini poslinki matavimas preciziniais geodeziniais bdais. Atlikushorizontali poslinki tyrimus nustatyta, kad Ignalinos AE rajono blokin sandarapasitvirtina su labai aukšta tikimybe.

Matavimai parod, kad Ignalinos AE rajone ir apie Drkši ežer rengtamegeodinaminiame poligone didžiausi santykini horizontali lycopodium clavatum 3c svorio netekimas kryptys sutampasu geologiniais metodais išaiškint tektonini lži kryptimis Stanionis, Preciziniai geologiniai matavimai, atlikti — metais, parod, kad Ignalinos AErajone metins didžiausio pailgjimo verts sudaro dešimtmilijonin dal, o einant išpietvakari šiaurs rytus spaudimo zona pereina tempimo zon.

Visa Ignalinos AEpramonin teritorija yra bendrojo tektoninio gniuždymo zonoje Stanionis, Lycopodium clavatum 3c svorio netekimas, horizontali žems paviršiaus poslinki preciziniai matavimai parodo, kad naujosAE pirmosios aikštels teritorija yra veikiama tektoninio gniuždymo 7.

Didžiojo svarbiausiojo tempio kryptis beveik sutampa su meridianine, todlgniuždomasis temptumas yra statmenas Drkši ežer kertaniam Drkši Visagino regioniniam lžiui. Kiti: 4 -Ignalinos atomin elektrin, 5 — GPS taškai, 6 — pagrindins apkrovos 1 — maksimaluspagrindins apkrovos pokytis, 2 — minimalus pagrindins apkrovos pokytis 7.

Neurexan efektyvumo palyginimas su valerijonu gydant nemigą

Žems plutos svarbiausio tektoninio tempio struktra pagal Juknel irkt. Išvadosžems paviršiaus poslinki precizini geodezini matavim duomenys patvirtinageologini tyrim išvad apie blokin žems gelmi sandar Ignalinos AE rajone;šie tyrimai ir matavimai patvirtina prielaidas apie Drkši Visagino ir Skirnotektonini lži aktyvum;preciziniai matavimai parod, kad pirmojoje aikštelje žems paviršiaus poslinkiaiyra nykstamai maži, kad tam tikru laikotarpiu vertikali poslinki vektorius keiiasavo linkm — žems paviršius tai kyla, tai leidžiasi;preciziniai matavimai aikštelje Nr.

Lycopodium clavatum 3c svorio netekimas apsprendžia geologins sandaros ypatumai lycopodium clavatum 3c svorio netekimas prekambrokonsolidacijos Žems pluta bei didžiulis nuotolis iki aktyvi tektonini sri. Taiauturimi istoriniai ir dabartiniai duomenys rodo, jog gretimuose Lietuvai kraštuose yrabuv juntam žems drebjim 7.

Baltijos krašt seismingumas: apskritimai — istoriniai vykiai nuo iki m. Sveiki kavos gėrimai svorio metimui 4,4 ir 5,0 magnituds pagal Richterio skal stiprumo žems drebjimaibuvo užfiksuoti Rusijos Kaliningrado srities teritorijoje m. Juosužfiksavo pasaulins seismins stotys, taip pat Ignalinos AE seisminio monitoringostotis.

Pagal istorinius duomenis nuo m. IAE apylinkse, vykdant elektrinssaugumo projektus, buvo rengtos 4 seisminio monitoringo stotys žr. Nuoto laiko Lietuvos geologijos tarnyba pagal susitarim su IAE apdoroja ir analizuojašiose stotyse surenkamus duomenis.

Aštuntajame dešimtmetyje vis did÷jantis aplinkos užterštumas privert÷ žmoniją suprasti, kad be objektyvios, pakankamai unifikuotos ir laiku pateiktos informacijos apie gamtin÷s aplinkos būklę ir pagrindinių jos komponentų antropogeninių pokyčių tendencijas, neįmanoma sukurti efektyvios aplinkos kokyb÷s valdymo sistemos ir racionaliai naudoti gamtos išteklius.

Todl btina nagrinti du aspektus. Pirmasis aspektas — kaip virpantis žems drebjimo metu pagrindas veikia statinioseisminius poslinkius.

Tektonini pagrindo plyši poslinkiai gali sukelti AE statinigri.

Terapinės indikacijos. Peršalimo, ypač susijusio su virusine infekcija, gydymas.

Kiti poveikiai AE statiniams priklauso ir nuo statinikonstrukcijos, išdstymo ir j dinamini charakteristik. Bet labai svarbios yra pagrindogrunt sudties, sandaros, vandeningumo lycopodium clavatum 3c svorio netekimas fizins bkls charakteristikos, kuriosapibdina grunt seismines kategorijas. Antrasis aspektas — pagrindo grunt laikomosios gebos vertinimas ir nuosdeformacijos, kurias sukelia nuolatins ir seismins apkrovos.

Seismiškai patvari AEstatini ir rengini projektavimo esminis principas yra griežtai laikytis TATENAsaugos standart nuostat, kad b išvengta radiologini avarij, kurias gali sukeltibranduolins energetikos objekt sugriovimai vykstant žems drebjimui.

Kadangi atomin jgain yra potencialiai pavojingas radiacins saugos aspektubranduolins energetikos objektas, btina garantuoti jo apsaug lycopodium clavatum 3c svorio netekimas seismini poveiki. Taiau nra prasms nepagrstai didinti seismin patvarum t statini ir rengini, kurisugriovimas nesukelia radiologins avarijos.

Taigi, TATENA saugos filosofija —kiekvienam atomins jgains elementui keliami seisminio patvarumo saugosreikalavimai yra skirtingo lygmens.

lycopodium clavatum 3c svorio netekimas

Nustatytos skirtingos AE statini ir renginipatvarumo kategorijos susiejamos su radiacine lycopodium clavatum 3c svorio netekimas. Aukšiausios kategorijos yrabranduolinio reaktoriaus statiniai. Taigi, kiekvienai seisminio patvarumo statini kategorijai nustatomi skirtingi pavojingointensyvumo ir tikimybs virpesi lygiai, kurie gali pasireikšti galimo žems drebjimometu toje konkreioje AE aikštelje. Seismingumo lygmuo SL-1 yra toks tiktinai didžiausias seismini grunto virpesilygmuo AE aikštelje, kai galima nutraukti elektros ar šilumos energijos gamybnesustabdant reaktoriaus, o tik pakeiiant jo eksploatacijos bkl.

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita LT 2 dalis - Visagino atominės ...

Tai yra, tokio lygmens grunto seisminius poslinkius gali sukelti žemsdrebjimas, kuris gali vykti bet kuriuo laiko momentu bet vien syk per met. Taigi, galimai didžiausias seismini virpesi intensyvumas AE aikštelje, kur galisukelti SL-1 stiprumo žems drebjimas, turi nustatyt tikimyb, kad gali vykti toskonkreios AE eksploatavimo laikotarpiu.

Seismingumo lygmuo SL-2 yra manomai stipriausio žems drebjimo sukeltseismini virpesi lygmuo AE aikštelje, kai dar manoma saugiai sustabdytibranduolin reaktori. Taigi, SL-2 seismingumo lygmuo lycopodium clavatum 3c svorio netekimas manom seismini virpesi intensyvum, kur AE aikštelje gali sukeltitokio stiprumo žems drebjimas, kurio galimybs negalima atmesti net ir tuo atveju,kai jo tikimyb yra nykstamai maža.

AE statini ir rengini seismini deformacij rizik didina pagrindo grunt prastosseismins charakteristikos, kurios priklauso nuo grunt sudties, vandeningumo irfizins bkls. Grunt storyms kategorizuojamos. Seisminiu aspektu yra pavojingiausitreiosios seismins kategorijos gruntai Statybos techninis reglamentas STR 1. Jei AEaikštels ties metr grunto storymje jos pus ar daugiau svorio metimo diapazonas treiosios seisminskategorijos gruntai, AE aikštels seismingumo lygiai didinami vienu balu.

Taivadinamasis AE aikštels seismingumo lygmens vertinimas atsižvelgiant gruntlygas. Ignalinos AE teritorijos seismingumo dabar galiojantis vertinimas paremtas oficialiaišvada, kuri pareng SSSR ministr tarybos nutarimu Nr. Vadovaujantis TATENA saugos standartais buvo išsamiai išnagrintiIgnalinos AE aikštels geologini, tektonini, geofizini, geodezini, seismologini,hidrogeologini, inžinerini-geologini bei inžinerini-seismini tyrim duomenys.

Atlikt instrumentinityrim duomen pagrindu buvo vertinti kiekybiniai seisminiai parametrai ir atliktasseisminis mikrorajonavimas, aprs ir tiriamosios teritorijos plot. Pagal seisminio mikrorajonavimo lycopodium clavatum 3c svorio netekimas nustatyta, kad tiriamosios teritorijosseismingumo lygmuo PZ SL-1 yra 6 balai pagal MSK skal, vertinus, kadviršutin grunt masyvo 10 metr storym sudaro treiosios seismins kategorijosgruntai.

Tiriamosios teritorijos seismingumo lygmuo MRZ SL-2 yra 7 balai pagalMSK skal, vertinus, kad viršutinje 10 metr storymje yra treiosios seisminskategorijos grunt Voskresenskaja ir kt. Instrumentini matavim ir modeliavimo bdais atliktas seismini charakteristikvertinimas pateiktas instituto PNIIIS ataskaitoje apie Ignalinos AE aikštels ir paskirjos dali seismingum Voskresenskaja ir kt.

Pagalpateiktus duomenis seismini virpesi parametrus tiriamoje teritorijoje galimaapibdinti tokiomis vertmis Voskresenskaja ir kt.

Расследовав это дело, правительство Нового Эдема надеется, - ворчливо начал он, расхаживая взад и вперед, - установить, готов ли представитель врага к полной и безоговорочной капитуляции, которой мы требуем в качестве предварительного условия для начала переговоров. Если бывший гражданин нового Эдема Уэйкфилд действительно способен общаться с инопланетянином и сумеет убедить lycopodium clavatum 3c svorio netekimas в мудрости наших требований - а именно: мы рассчитываем на уничтожение всего оружия, прекращение сопротивления нашим войскам, покорность нашей администрации на всей территории врага, - я готов проявить милосердие.

Taigi, vertinant seismini poveiki sukeliamas AE statini pagrind deformacijas,grunt masyv geologin sandara idealizuotai suprastinama: priimama hipotez, kad AEstatinio pagrindas susideda iš begalins tsos horizontali sluoksni, gruntai nagrinjamikaip tiesiškai deformuojama klampiai tampri terp, o deformacins gruntcharakteristikos vienodos tam tikro sluoksnio ribose. Abiej aikšteli geologins slygos yra gana panašios.

Pirmosios aikštels žemspaviršius yra išlygintas.

2010 metų tyrimų rezultatų analizės ataskaita - Aplinkos apsaugos ...

Pažemjimuose slgsojusios durps yra visiškai ar iš daliespašalintos, o j vietoje šiuo metu slgso supiltinis gruntas. Antrojoje aikštelje žemspaviršius nra visiškai išlygintas, jame išsiskiria keletas neaukšt kalveli. Gilesniuosepažemjimuose slgso supiltinis gruntas. Durps nra pilnai pašalintos. Silpn gruntris antrojoje aikštelje yra didesnis.

Tiek supiltinis gruntas, tiek limnins ar pelkinuogulos nra pakankamo stiprumo pagrindas naujos AE statiniams ir turi bti pašalinti.

lycopodium clavatum 3c svorio netekimas ar miežių žolė padeda numesti svorio

Naujos atomins elektrins statyba ir eksploatacija nepaveiks lycopodium clavatum 3c svorio netekimas žems gelmisluoksni ir spdinio vandens. Detalesnis poveikio vandeniui vertinimas yrapateikiamas 7. Todl nauja AE turi bti statoma ant stabilaus pagrindo, kuris nra suskaidytastektonini lži. Struktrins tektonins naujos AE regiono slygos yra gana sudtingos. Vertikaližems plutos judesi santykin amplitud gali siekti 2 mm per metus.

Preciziniaigeologiniai matavimai parod, kad Ignalinos AE rajone metins didžiausio pailgjimoverts sudaro dešimtmilijonin dal, o einant iš pietvakari šiaurs rytus spaudimozona pereina tempimo zon. Visa Ignalinos AE pramonin teritorija yra bendrojotektoninio gniuždymo zonoje.

Abi silomos aikštels yra tame paiame gana stabiliame tektoniniame bloke. Aikštelseslinki absoliuios verts yra praktiškai be galo mažos ir neigiamas poveikis dltektonini slinkim naujos AE statybai ir eksploatavimui nelaukiamas. Pagal šiuo metuturimus duomenis abi aikštels yra vienodai priimtinos ir tinkamos pagal tektonines irseimines slygas.

Detalesniam aikšteli vertinimui pagal šias slygas reikalingi tikslsinstrumentiniai matavimai ir papildomi tyrimai. Atliekant projektini inžinerini Konsorciumas Pöyry - LEIPAV ataskaita 03 27 geologini tyrim stadijos patvirtinimo etapo gržini gržimo darbus btina numatytibent vieno gržinio gyl padidinti iki Upnink svitos Led posvits nuosdini uolienslgsojimo gylio, lycopodium clavatum 3c svorio netekimas apie vietinio tektoninio lžio tikimyb konkreioje projektuojamostatinio vietoje galima sprsti pagal ši uolien sluoksnio kraigo absoliutin gyl šiame irgretutiniuose anksiau gržtuose gržiniuose.

Vlesnje stadijoje, atlikus išsamiustyrimus, seismins ir tektonins slygos bus patikslintos. Naujos AE reaktorius ir kiti pastatai bus suprojektuoti ir pastatyti taip, kad išliktstabils numatomo stiprumo žems drebjimo atveju. Neigiamo poveikio dl vertikaliar horizontali žems plutos tektonini judesi bus išvengta, tinkamai suprojektavusstatinius.

Visi galimi neigiami aplinkos kokybs pokyiai bus stebimi. Atomins elektrinsaplinkos monitoringo programa apims hidrogeologinius, geocheminius ir geodeziniusplanuojamos elektrins aikštelje. Jei kurio nors aplinkos komponento kokybs pokyiaiviršyt leistin lyg pavyzdžiui, avarijos atvejušis aplinkos komponentas busatkuriamas techninmis priemonmis.

Toliau šiame darbe analizuojama teritorija bus lycopodium clavatum 3c svorio netekimas NAE regionu. Šis regionas yraAukštaitijos aukštumoje ir patenka Baltijos aukštumos fizin-geografin region.

svorio netekimas kaise thik kare numesti svorio, bet išlaikyti savo kreives

Aukštesnes ir sausesnes regiono vietas dengia miškai. Reljefas banguotas, gausu ežer. NAE regionas priklauso Mišri mišk biomo Taigos regionui. Biologins vairovs požiriu NAE regione yra keletas labai svarbi ekologinikompleks: Drkši ežero, Smalvos ir Smalvykšio ežer su aplinkinmis šlapžemmis,Antaliepts marios ant Šventosios ups rengta Antaliepts hidroelektrins vandenssaugyklaPušnies pelk ir kai kurie kiti. Regiono klimatas — kontinentinis. Met sezonai keiiasi greiiausiai, žiemos ilgiausios ir šaliausios, o vasara iraugal vegetacijos laikotarpis lycopodium clavatum 3c svorio netekimas trumpiausi.

Svarbiausias NATURA saugom teritorij tinklo krimo tikslas yraret rši ir buveini, kurioms Europoje gresia išnykimas, išlikimo užtikrinimas. Remiantis m. Remiantis ES Paukš direktyvos 4 straipsniu jo 2-ju paragrafu reguliariaimigruojan paukš rši, kurios nra trauktos I pried, apsaugai reikia taip patimtis analogišk priemoni.

Ypatingas dmesys turi bti skiriamas šlapyni, šlapžemiišsaugojimui. Šalys ES nars taip pat privalo užkirsti keli PAST užteršimui ir jbuveini kokybs pabloginimui bei vengti paukš trukdymo.